Witamy na stronie Fundacji Right Fight

Rozwijamy i propagujemy chińskie sztuki i sporty walki Wushu Kung Fu w Polsce

fundacja

Fundacja Right Fight została zarejestrowana w styczniu 2019 roku. Powstała z zamiłowania do chińskich sportów i sztuk walki, ale przede wszystkim z potrzeby propagowania, promowania i rozwoju Wushu Kungfu.

obszar działań

Działalność Fundacji Right Fight skupiona jest wokół popularyzacji i rozwoju Wushu Kungfu w Polsce. Działania te mają na celu aktywizację możliwie wielu grup społecznych, niezależnie od wieku, statusu finansowego, czy społecznego.

misja

Wpisując się w coraz popularniejszy trend zdrowego trybu życia, Fundacja Right Fight rozpowszechnia w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej wzorce i schematy propagujące wartości wynikające z aktywności sportowej, hołdowania zasadom fair play, jak również edukację w zakresie norm etyczno moralnych płynących z uprawiania wushu kungfu.

współpraca

Fundacja Right Fight jest otwarta na współpracę z wszystkimi firmami, organizacjami i osobami prywatnymi, którym bliski jest sport, zdrowy styl życia, a ponad to chcą się przyczynić się do rozkwitu wspaniałej dyscypliny jaką jest Wushu Kungfu.

cele

Celem jaki stawia przed sobą Fundacja Right Fight jest promocja chińskich sportów i sztuk walki wushu kungfu, edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego oraz promocja kultury Chin w oparciu o chińskie sporty i sztuki walki Wushu Kungfu.

cele statutowe

aby ułatwić Pańswu podjęcie decyzji o współpracy z Fundacją Right Fight prezentujemy dokładną listę celów wynikających ze statutu fundacji.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

promocji, upowszechniania i wspierania rozwoju chińskich sportów i sztuk walki Wushu Kungfu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

pomocy społecznej, rzeczowej i materialnej dzieciom uprawiającym sport, dzieciom niepełnosprawnym, z rodzin zastępczych i domów dziecka będących w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej,

organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia

wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewieniem kultury fizycznej, a zwłaszcza chińskich sportów i sztuk walki Wushu Kungfu

propagowania poprzez sport zdrowego trybu życia szczególnie wśród rodzin

rozwijania zainteresowań społecznych związanych ze sportem indywidualnym i grupowym

promocji i organizacji wolontariatu

aktywizacji społeczności lokalnych

działalności charytatywnej na rzecz dzieci i dorosłych, innych instytucji sportowych i społecznych

edukacji w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

popularyzacji zasad „fair play” podczas edukacji i rywalizacji sportowej

promocji kultury Chin w oparciu o chińskie sporty i sztuki walki Wushu Kungfu

TOP